چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۹:۲۰:۳۵
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

گردهمایی کارکنان شرکت مپنا بمناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

فرماندار در گردهمایی کارکنان شرکت مپنا
حضور فرماندار در گردهمایی کارکنان شرکت مپنا بمناسبت آغاز هفته دفاع مقدس گردهمایی کارکنان شرکت مپنا بمناسبت آغاز هفته دفاع مقدس گردهمایی کارکنان شرکت مپنا بمناسبت آغاز هفته دفاع مقدس گردهمایی کارکنان شرکت مپنا بمناسبت آغاز هفته دفاع مقدس گردهمایی کارکنان شرکت مپنا بمناسبت آغاز هفته دفاع مقدس
۹ مهر ۱۴۰۱