شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۳:۴۹:۰۶
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

پروژه های نیمه تمام

شاهین شهر ومیمه

بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با پروژهای نیمه تمام آموزش و پرورش

۵ آذر ۱۴۰۱