پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
۱۷:۲۷:۵۳
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

فرماندار شاهین شهر

فرماندار در گردهمایی کارکنان شرکت مپنا
حضور فرماندار در گردهمایی کارکنان شرکت مپنا بمناسبت آغاز هفته دفاع مقدس گردهمایی کارکنان شرکت مپنا بمناسبت آغاز هفته دفاع مقدس گردهمایی کارکنان شرکت مپنا بمناسبت آغاز هفته دفاع مقدس گردهمایی کارکنان شرکت مپنا بمناسبت آغاز هفته دفاع مقدس گردهمایی کارکنان شرکت مپنا بمناسبت آغاز هفته دفاع مقدس
۹ مهر ۱۴۰۱