پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
۱۰:۱۷:۰۸
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

زیر ساخت گاز

فرمانداری شاهین شهر ومیمه

بررسی مسائل مرتبط با حوزه زیر ساختی گاز در شهرستان

۲۶ آبان ۱۴۰۱