فرمانداری شاهین شهر و میمه
خانه
جلسات
1394/01/10
 • مراسم سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین پانزدهم خردادمراسم سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین پانزدهم خرداد
  مراسم سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین پانزدهم خرداد
 • مراسم سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین پانزدهم خردادمراسم سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین پانزدهم خرداد
  مراسم سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین پانزدهم خرداد
 • مراسم سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین پانزدهم خردادمراسم سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین پانزدهم خرداد
  مراسم سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین پانزدهم خرداد
 • نشست تخصصی بانوان عضو شوراهای اسلامی شهر استان اصفهان97/2/22نشست تخصصی بانوان عضو شوراهای اسلامی شهر استان اصفهان97/2/22
  نشست تخصصی بانوان عضو شوراهای اسلامی شهر استان اصفهان97/2/22
 • نشست تخصصی بانوان عضو شوراهای اسلامی شهر استان اصفهان97/2/22نشست تخصصی بانوان عضو شوراهای اسلامی شهر استان اصفهان97/2/22
  نشست تخصصی بانوان عضو شوراهای اسلامی شهر استان اصفهان97/2/22
 • نشست تخصصی بانوان عضو شوراهای اسلامی شهر استان اصفهان97/2/22نشست تخصصی بانوان عضو شوراهای اسلامی شهر استان اصفهان97/2/22
  نشست تخصصی بانوان عضو شوراهای اسلامی شهر استان اصفهان97/2/22
 • ستاد باز آفرینی پایدار شهری97/2/22ستاد باز آفرینی پایدار شهری97/2/22
  ستاد باز آفرینی پایدار شهری97/2/22
 • ستاد باز آفرینی پایدار شهری97/2/22ستاد باز آفرینی پایدار شهری97/2/22
  ستاد باز آفرینی پایدار شهری97/2/22
 • اولین جلسه شورای اداری شهرستان در سال97-97/1/6اولین جلسه شورای اداری شهرستان در سال97-97/1/6
  اولین جلسه شورای اداری شهرستان در سال97-97/1/6
 • اولین جلسه شورای اداری شهرستان در سال97-97/1/6اولین جلسه شورای اداری شهرستان در سال97-97/1/6
  اولین جلسه شورای اداری شهرستان در سال97-97/1/6
 • برگزاری کارگاه آموزشی و تمرین ستادی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در شهرستان شاهین شهر و میمه96/11/25برگزاری کارگاه آموزشی و تمرین ستادی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در شهرستان شاهین شهر و میمه96/11/25
  برگزاری کارگاه آموزشی و تمرین ستادی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در شهرستان شاهین شهر و میمه96/11/25
 • برگزاری کارگاه آموزشی و تمرین ستادی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در شهرستان شاهین شهر و میمه96/11/25برگزاری کارگاه آموزشی و تمرین ستادی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در شهرستان شاهین شهر و میمه96/11/25
  برگزاری کارگاه آموزشی و تمرین ستادی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در شهرستان شاهین شهر و میمه96/11/25
 • برگزاری کارگاه آموزشی و تمرین ستادی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در شهرستان شاهین شهر و میمه96/11/25برگزاری کارگاه آموزشی و تمرین ستادی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در شهرستان شاهین شهر و میمه96/11/25
  برگزاری کارگاه آموزشی و تمرین ستادی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در شهرستان شاهین شهر و میمه96/11/25
 • برگزاری کارگاه آموزشی و تمرین ستادی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در شهرستان شاهین شهر و میمه96/11/25برگزاری کارگاه آموزشی و تمرین ستادی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در شهرستان شاهین شهر و میمه96/11/25
  برگزاری کارگاه آموزشی و تمرین ستادی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در شهرستان شاهین شهر و میمه96/11/25
 • برگزاری کارگاه آموزشی و تمرین ستادی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در شهرستان شاهین شهر و میمه96/11/25برگزاری کارگاه آموزشی و تمرین ستادی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در شهرستان شاهین شهر و میمه96/11/25
  برگزاری کارگاه آموزشی و تمرین ستادی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در شهرستان شاهین شهر و میمه96/11/25
 • برگزاری مانور لحظه صفر،با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیر کل مدیریت بحران استانداری، فرماندار شهرستان و کلیه دستگاههای اجرایی و امدادی و خدمات رسان در منطقه درچه 7/10/96برگزاری مانور لحظه صفر،با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیر کل مدیریت بحران استانداری، فرماندار شهرستان و کلیه دستگاههای اجرایی و امدادی و خدمات رسان در منطقه درچه 7/10/96
  برگزاری مانور لحظه صفر،با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیر کل مدیریت بحران استانداری، فرماندار شهرستان و کلیه دستگاههای اجرایی و امدادی و خدمات رسان در منطقه درچه 7/10/96
 • برگزاری مانور لحظه صفر،با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیر کل مدیریت بحران استانداری، فرماندار شهرستان و کلیه دستگاههای اجرایی و امدادی و خدمات رسان در منطقه درچه 7/10/96برگزاری مانور لحظه صفر،با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیر کل مدیریت بحران استانداری، فرماندار شهرستان و کلیه دستگاههای اجرایی و امدادی و خدمات رسان در منطقه درچه 7/10/96
  برگزاری مانور لحظه صفر،با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیر کل مدیریت بحران استانداری، فرماندار شهرستان و کلیه دستگاههای اجرایی و امدادی و خدمات رسان در منطقه درچه 7/10/96
 • جشن بزرگ غدیر در شهر میمه96/6/18جشن بزرگ غدیر در شهر میمه96/6/18
  جشن بزرگ غدیر در شهر میمه96/6/18
 • جشن بزرگ غدیر در شهر میمه96/6/18جشن بزرگ غدیر در شهر میمه96/6/18
  جشن بزرگ غدیر در شهر میمه96/6/18
 • جلسه بررسی مسائل و مشکلات آب در روستای جهاد آباد96/6/19جلسه بررسی مسائل و مشکلات آب در روستای جهاد آباد96/6/19
  جلسه بررسی مسائل و مشکلات آب در روستای جهاد آباد96/6/19
 • جلسه بررسی مسائل و مشکلات آب در روستای جهاد آباد96/6/19جلسه بررسی مسائل و مشکلات آب در روستای جهاد آباد96/6/19
  جلسه بررسی مسائل و مشکلات آب در روستای جهاد آباد96/6/19
 • همایش منتخبین پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای استان اصفهان96/5/18همایش منتخبین پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای استان اصفهان96/5/18
  همایش منتخبین پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای استان اصفهان96/5/18
 • همایش منتخبین پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای استان اصفهان96/5/18همایش منتخبین پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای استان اصفهان96/5/18
  همایش منتخبین پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای استان اصفهان96/5/18
 • همایش منتخبین پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای استان اصفهان96/5/18همایش منتخبین پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای استان اصفهان96/5/18
  همایش منتخبین پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای استان اصفهان96/5/18
 • با حضور فرماندار شهرستان :برگزاری اولین دوره مسابقات سبک شیتوریو در شاهین شهر96/5/13با حضور فرماندار شهرستان :برگزاری اولین دوره مسابقات سبک شیتوریو در شاهین شهر96/5/13
  با حضور فرماندار شهرستان :برگزاری اولین دوره مسابقات سبک شیتوریو در شاهین شهر96/5/13
 • با حضور فرماندار شهرستان :برگزاری اولین دوره مسابقات سبک شیتوریو در شاهین شهر96/5/13با حضور فرماندار شهرستان :برگزاری اولین دوره مسابقات سبک شیتوریو در شاهین شهر96/5/13
  با حضور فرماندار شهرستان :برگزاری اولین دوره مسابقات سبک شیتوریو در شاهین شهر96/5/13
 • شورای فرهنگ عمومی شهرستان96.5.2شورای فرهنگ عمومی شهرستان96.5.2
  شورای فرهنگ عمومی شهرستان96.5.2
 • شورای فرهنگ عمومی شهرستان96.5.2شورای فرهنگ عمومی شهرستان96.5.2
  شورای فرهنگ عمومی شهرستان96.5.2
 • ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان96.5.1ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان96.5.1
  ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان96.5.1
 • ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان96.5.1ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان96.5.1
  ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان96.5.1
 • کار گروه سلامت و امنیت غذایی96/4/13کار گروه سلامت و امنیت غذایی96/4/13
  کار گروه سلامت و امنیت غذایی96/4/13
 • کارگروه سلامت و امنیت غذایی96.2.2کارگروه سلامت و امنیت غذایی96.2.2
  کارگروه سلامت و امنیت غذایی96.2.2
 • کارگروه سلامت و امنیت غذایی96.2.2کارگروه سلامت و امنیت غذایی96.2.2
  کارگروه سلامت و امنیت غذایی96.2.2
 • همایش کارآفرینان برتر96/2/10همایش کارآفرینان برتر96/2/10
  همایش کارآفرینان برتر96/2/10
 • همایش کارآفرینان برتر96/2/10همایش کارآفرینان برتر96/2/10
  همایش کارآفرینان برتر96/2/10
 • آیین تجلیل از مقام معلم96/2/18آیین تجلیل از مقام معلم96/2/18
  آیین تجلیل از مقام معلم96/2/18
 • آیین تجلیل از مقام معلم96/2/18آیین تجلیل از مقام معلم96/2/18
  آیین تجلیل از مقام معلم96/2/18
 • آیین تجلیل از مقام معلم96/2/18آیین تجلیل از مقام معلم96/2/18
  آیین تجلیل از مقام معلم96/2/18
 • دعوت فرماندار از بانوان شهرستان به مشارکت در انتخابات در همایش بانوان و مشارکت سیاسی96.2.18دعوت فرماندار از بانوان شهرستان به مشارکت در انتخابات در همایش بانوان و مشارکت سیاسی96.2.18
  دعوت فرماندار از بانوان شهرستان به مشارکت در انتخابات در همایش بانوان و مشارکت سیاسی96.2.18
 • دعوت فرماندار محترم از بانوان شهرستان به مشارکت در انتخابات در همایش بانوان و مشارکت سیاسی96.2.18دعوت فرماندار محترم از بانوان شهرستان به مشارکت در انتخابات در همایش بانوان و مشارکت سیاسی96.2.18
  دعوت فرماندار محترم از بانوان شهرستان به مشارکت در انتخابات در همایش بانوان و مشارکت سیاسی96.2.18
 • دیدار با اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور شاهین شهر96/2/14دیدار با اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور شاهین شهر96/2/14
  دیدار با اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور شاهین شهر96/2/14
 • دیدار با اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور شاهین شهر96/2/14دیدار با اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور شاهین شهر96/2/14
  دیدار با اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور شاهین شهر96/2/14
 • اولین جلسه شورای اداری شهرستان در سال1396اولین جلسه شورای اداری شهرستان در سال1396
  اولین جلسه شورای اداری شهرستان در سال1396
 • اولین جلسه شورای اداری شهرستان در سال1396اولین جلسه شورای اداری شهرستان در سال1396
  اولین جلسه شورای اداری شهرستان در سال1396
 • اولین جلسه شورای اداری شهرستان در سال1396اولین جلسه شورای اداری شهرستان در سال1396
  اولین جلسه شورای اداری شهرستان در سال1396
 • بررسی مسائل و مشکلات آب وفاضلاب شهرکهای صنعتی شهرستان-95/4/19بررسی مسائل و مشکلات آب وفاضلاب شهرکهای صنعتی شهرستان-95/4/19
  بررسی مسائل و مشکلات آب وفاضلاب شهرکهای صنعتی شهرستان-95/4/19
 • نماز عید سعید فطر در شاهین شهرنماز عید سعید فطر در شاهین شهر
  نماز عید سعید فطر در شاهین شهر
 • نماز عید سعید فطر در شاهین شهرنماز عید سعید فطر در شاهین شهر
  نماز عید سعید فطر در شاهین شهر
 • نماز عید سعید فطر در شاهین شهرنماز عید سعید فطر در شاهین شهر
  نماز عید سعید فطر در شاهین شهر
 • سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه با موضوع مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر وقاچاق کالاو ارز-مسجد جامع شهر گز برخوار95/4/11سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه با موضوع مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر وقاچاق کالاو ارز-مسجد جامع شهر گز برخوار95/4/11
  سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه با موضوع مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر وقاچاق کالاو ارز-مسجد جامع شهر گز برخوار95/4/11
 • بررسی مسائل و مشکلات مردم شهر گز برخوار در مسجد جامع شهر گز -1395/4/11بررسی مسائل و مشکلات مردم شهر گز برخوار در مسجد جامع شهر گز -1395/4/11
  بررسی مسائل و مشکلات مردم شهر گز برخوار در مسجد جامع شهر گز -1395/4/11
 • بررسی مسائل و مشکلات مردم شهر گز برخوار در مسجد جامع شهر گز -1395/4/11بررسی مسائل و مشکلات مردم شهر گز برخوار در مسجد جامع شهر گز -1395/4/11
  بررسی مسائل و مشکلات مردم شهر گز برخوار در مسجد جامع شهر گز -1395/4/11
 • راهپیمایی روز جهانی قدس1395راهپیمایی روز جهانی قدس1395
  راهپیمایی روز جهانی قدس1395
 • جلسه شوراي آموزش وپرورش94/4/20جلسه شوراي آموزش وپرورش94/4/20
  جلسه شوراي آموزش وپرورش94/4/20
 • تجليل از خيرين مسكن ساز94/4/15تجليل از خيرين مسكن ساز94/4/15
  تجليل از خيرين مسكن ساز94/4/15
 • ديدار با روساي اصناف شهرستان94/4/1ديدار با روساي اصناف شهرستان94/4/1
  ديدار با روساي اصناف شهرستان94/4/1
 • جلسه شوراي مسكن-94/2/10جلسه شوراي مسكن-94/2/10
  جلسه شوراي مسكن-94/2/10

كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal