1

بازدید ازمجموعه گردشگری پارتاک شاهین شهر

در ششمین روز از هفته دولت مدیر کل سرمایه گذاری وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ضمن حضور در شهرستان از مجموعه گردشگری پارتاک نقش جهان واقع در شاهین شهر بازدید نمود.در این بازدید که با همراهی مدیر کل اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان ،فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه صورت گرفت،ضمن بازدید از قسمتهای مختلف این مجموعه گردشگری، مسائل و موانع پیش رو مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.