1

کارگروه ساماندهی آرد و نان شهرستان شاهین شهر و میمه

کارگروه ساماندهی آرد و نان شهرستان شاهین شهر و میمه به ریاست سید محمدرضا کاظمی طبا؛ فرماندار شهرستان تشکیل جلسه داد. سید محمد رضا کاظمی طبا؛ نظارت دقیق، کارشناسانه و پایش مستمر بر فعالیت نانوایی های سطح شهرستان در راستای افزایش کیفیت و پخت نان و جلب رضایت مندی شهروندان را جز اولویت های مهم کارگروه ساماندهی آرد و نان شهرستان عنوان کرد و بر اجرای مجدانه آن تاکید کرد. رئیس کارگروه ساماندهی آرد و نان شهرستان، در این نشست تخصصی که با حضور نمایندگان نهادهای عضو، در محل فرمانداری برگزار گردید، توجه به کیفیت نان و رعایت مسائل بهداشتی این حوزه را از مطالبه به حق شهروندان دانست و افزود: کیفیت بخشی به تولید نان و رعایت بهداشت نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و شایسته است قوانین موضوعی در این خصوص مد نظر اتحادیه قرار گیرد. ایشان موضوع آرد ونان را یک امر حیاتی قلمداد کرد و ارتباط مستقیم آن را با زندگی و سلامت مردم حائز اهمیت دانست و عنوان کرد: کارگروه ساماندهی آرد ونان شهرستان باید با دقت و نظارت کامل، ضمن تلاش در جهت برطرف کردن مشکلات، تمامی جوانب را رصد نموده و نسبت به اجرای قانونمند دستورالعمل ها اهتمام ویژه داشته باشد. حمایت از نانوایی های آزاد پز و تسهیل در روند صدور مجوزهای مورد نیاز این قشر، جهت تامین نیاز مردم با توجه به محدودیت های عرضه آرد دولتی نظارت دقیق بر توزیع بهینه و رعایت عدالت در توزیع آرد لزوم رعایت بهداشت نانوایی ها به منظور جلوگیری از تهدید امنیت غذایی لزوم ارائه گزارشات تحلیلی نهادهای عضو کارگروه و بررسی راهکارهای پیشنهادی در جلسات آتی از مباحث مورد تأکید فرماندار در این جلسه بود. در پایان، درخواست های متقاضیان افزایش سهمیه و تغییرات نوع پخت و جابجایی مکان برخی نانوایی ها مطرح و جهت اتخاذ تصمیم لازم، مورد بحث و بررسی قرار گرفت