1

جلسه شورای سرمایه گذاری

روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری شاهین شهر با موضوع : ” رفع موانع جهت تسریع در بهره برداری پروژه مجتمع تجاری- اداری میدان امام حسین علیه السلام ” و با حضور نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه مسکن در محل شهرداری شاهین شهر تشکیل و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ گردید.