1

بازدید فرماندار شهرستان ازآتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گزبرخوار

#سیدمحمدرضا_کاظمی_طبا فرماندار در اولین روز از سال جدید با حضور در آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گزبرخوار ضمن تبریک سال جدید از نزدیک درجریان اقدامات و آمادگی عوامل قرارگرفت.