جلسه هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان با حضور فرماندار و رئیس دادگستری شهرستان و نماینده شورای اسلامی استان برگزار شد.

در این جلسه انتخابات هیات رئیسه شهرهای شاهین شهر،گزبرخوار،میمه و لای بید برای سال دوم فعالیت شورای ششم بررسی و مورد تایید اعضا قرار گرفت.در این انتخابات در شاهین شهر آقای بهرام عمویی به عنوان رئیس و خانم فاطمه باستانی به عنوان نائب رئیس،در شهر گز برخوار آقای ابوالفضل آقاجانی جزی به عنوان رئیس و آقای عطاالله نعمتی جزی به عنوان نائب رئیس،در شهر میمه آقای بهنام سمائی به عنوان رئیس و آقای مصطفی صانعیان به عنوان نائب رئیس،در شهر لایبید آقای حسین کریمی با عنوان رئیس و آقای مرتضی کریمی به عنوان نائب رئیس به مدت یک سال انتخاب گردیدند که به تأیید هیات تطبیق رسید.
همچنین در خصوص مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر با موضوع توافقنامه با اداره کل ورزش و جوانان جهت اجرای عملیات زیر سازی و آماده سازی زمین چمن ورزشگاه ملت منوط به برگزاری جلسه فنی با اداره کل ورزش و جوانان در خصوص میزان و هزینه کرد سهم خیر سهم شهرداری،شرح خدمات،ضمانت و زمان اجرا،ناظر پروژه و حسن انجام کار گردید.
همچنین در این جلسه ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر گرگاب در خصوص توافق نامه مربوط به تفکیک زمین در  خیابان مطهری مطرح و به دلیل عدم رعایت حد نصاب طرح تفصیلی و اختلاف متراژ زمین مورد تایید قرار نگرفت.
لازم به ذکر است از دیگر موارد بررسی شده، مصوبه شهر گز برخوار در خصوص واگذاری امور مرتبط به نگهداری حفظ و توسعه ی فضای سبز از طریق مناقصه و مصوبه شهر میمه در خصوص در اختیار گذاشتن سالن شماره ۲ جنب سینما به موسسه بهمن سبز و مصوبه شورای شهر لایبید در خصوص پیشنهاد ارزش معاملات ساختمان از دیگر موارد مورد تایید هیات تطبیق شهرستان بود.