1

بازدیداز فروشگاه های عرضه مواد و محصولات غذایی در شاهین شهر و بررسی روند عرضه کالاهای مصرفی و مایحتاج مردم

بازدید فرماندار شهرستان از فروشگاه های عرضه مواد و محصولات غذایی در شاهین شهر و بررسی روند عرضه کالاهای مصرفی و مایحتاج مردم