جلسه هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان

جلسه هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان با حضور فرماندار شهرستان ، رئیس دادگستری و نماینده شورای اسلامی استان امروز یکشنبه ۲۲ اسفند برگزار شد.
در این جلسه ضمن بررسی ۲۰ مصوبه شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان و تعرفه بهای خدمات ۱۴۰۱ آرامستان بهشت معصومه س  پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.