بازدید فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه از پایاب قنات جهانی مزدآباد میمه

بازدید فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه از پایاب قنات جهانی مزدآباد میمه