پیام تقدیر و تشکر اسفندیار تاجمیری فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه در پایان دوره مسئولیت

پیام تقدیر و تشکر اسفندیار تاجمیری فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه در پایان دوره مسئولیت

پیام تقدیر و تشکر- فرماندار – ۰۶-۰۷-۱۴۰۰- سربرگ- A3 و اصلاحات