جلسه نشست دهیاران بخش مرکزی به ریاست بخشدار مرکزی با هدف تسهیل در کار ارباب رجوع در فرمانداری شهرستان

جلسه نشست دهیاران بخش مرکزی به ریاست بخشدار مرکزی با هدف تسهیل در کار ارباب رجوع در فرمانداری شهرستان