بسیج پاره تن مردم است

 

بسیج پاره تن مردم است. هفته بسیج گرامی باد