1

افتتاح پایگاه اورژانس شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهرک صنعتی بزرگ( شمال) اصفهان با حضور رئیس سازمان اورژانس کشور، معاون فنی و اجرایی سازمان، رئیس اورژانس استان، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان و رئیس و اعضاء هیئت امنا شهرک افتتاح گردید.

کلیه هزینه های احداث و تجهیزات رفاهی و زیستی این پایگاه که بالغ بر یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان میباشدکه توسط هیات امنا شهرک تامین گردیده است.

گفتنی است این پایگاه یازدهمین پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهرستان است که جهت پوشش حوادث شهرک صنعتی بزرگ( شمال) و کنارگذر غرب اصفهان راه اندازی گردید