برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان

چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهین شهر و میمه با حضور امام جمعه ، فرماندار و دیگر مسئولین شهرستان در دفتر امام جمعه شاهین شهر برگزار شد.