دفتر سیاسی و انتظامی

بررسی مسائل و موضوعات اتباع 

رفع مشکلات ثبت نام و تحصیل اتباع افغانی دارای مدرک اقامتی برابر قوانین و مقررات ابلاغی

بررسی و صدور نامه ترخیص خودرو یا موتورسیکلت توقیف شده به راکبی اتباع افغانی برابر دستورالعمل

صدور برگه هویت موقت جهت افراد فاقد هویت رسیده به سن مدرسه برابر دستورالعمل ابلاغی

شناسایی اصنافی که اتباع افغانی مجاز به فعالیت در آن اصناف (خوراکی، بهداشتی، غذایی و …) نمی باشند و برخورد با آنها توسط گشت مشترک

 

کارشناس مربوطه:                             تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه:۴۵۲۲۷۴۷۴ داخلی ۳۵