یکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱
۰۳:۱۷:۵۰
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

قابلیتهای توسعه و فرصتهای سرمایه گذاری

زدیکی به مرکز استان و قرار گرفتن شهرستان در کریدور شمال جنوب کشور.

 برخورداری از ظرفیتهای علمی و دانشگاهی با توجه به جمعیت جوان شهرستان.

موقعیت استراتژیک شهرستان با توجه به وسعت زیاد در جهت توسعه بخش کشاورزی با تغییر الگوی کشت، توسعه صنعتی و خدماتی.

برخورداری از منابع طبیعی فراوان و وجود آثار تاریخی و گردشگری در شهرستان.

 وجود معادن غنی در شهرستان.