1

جمعیت

بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ جمعیّت شهرستان بالغ بر ۲۳۴۶۶۳  نفر است که از این تعداد ۲۲۰۸۸۷ نفر در شهرها و ۱۳۷۷۶ نفر در روستاها ساکن می باشند.