روستاهای بخش میمه

نام دهیار:آقای داوود عبدلی

تلفن دهیاری:۰۳۱۴۵۳۳۷۸۲۸

نام رئیس شورای اسلامی روستا:آقای محمد رضا جبارینام دهیار:آقای حمیدرضا احمد جو

تلفن دهیاری:۰۳۱۴۵۳۳۰۲۹۸

نام رئیس شورای اسلامی روستا:آقای سهراب بهرامیاننام دهیار:آقای رضا فرجیان

تلفن دهیاری:۰۳۱۴۵۳۳۰۹۵۱

نام رئیس شورای اسلامی روستا:آقای محمد رضا محتاج خدانام دهیار:آقای محمد رضا طالبیان

تلفن دهیاری:۰۳۱۴۵۳۲۹۲۵۱

نام رئیس شورای اسلامی روستا:آقای بهزاد لطفینام دهیار :آقای سعید فضلی

تلفن دهیاری:۰۳۱۴۵۳۳۴۳۷۱

نام رئیس شورای اسلامی روستا:آقای محمد امیرینام دهیار:آقای حمید سنگتراش

تلفن دهیاری:۰۳۱۴۵۳۳۵۰۳۰

نام رئیس شورای اسلامی روستا:آقای محمد جواد گرامینام دهیار:آقای محمدرضا نیکبخت

تلفن دهیاری:۰۳۱۴۵۳۳۶۱۰۰

نام رئیس شورای اسلامی روستا:آقای محمد رضا ذاکری