چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۲:۳۴:۲۸
فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه

روستاهای بخش میمه

image_print

روستای ازان

image_print

نام دهیار:آقای داوود عبدلی

تلفن دهیاری:۰۳۱۴۵۳۳۷۸۲۸

نام رئیس شورای اسلامی روستا:آقای محمد رضا جباری

روستای ونداده

image_print

نام دهیار:آقای حمیدرضا احمد جو

تلفن دهیاری:۰۳۱۴۵۳۳۰۲۹۸

نام رئیس شورای اسلامی روستا:آقای سهراب بهرامیان

روستای خسرو آباد

image_print

نام دهیار:آقای رضا فرجیان

تلفن دهیاری:۰۳۱۴۵۳۳۰۹۵۱

نام رئیس شورای اسلامی روستا:آقای محمد رضا محتاج خدا

روستای زیاد آباد

image_print

نام دهیار:آقای محمد رضا طالبیان

تلفن دهیاری:۰۳۱۴۵۳۲۹۲۵۱

نام رئیس شورای اسلامی روستا:آقای بهزاد لطفی

روستای حسن رباط

image_print

نام دهیار :آقای سعید فضلی

تلفن دهیاری:۰۳۱۴۵۳۳۴۳۷۱

نام رئیس شورای اسلامی روستا:آقای محمد امیری

روستای لوشاب

image_print

نام دهیار:آقای حمید سنگتراش

تلفن دهیاری:۰۳۱۴۵۳۳۵۰۳۰

نام رئیس شورای اسلامی روستا:آقای محمد جواد گرامی

روستای موته

image_print

نام دهیار:آقای محمدرضا نیکبخت

تلفن دهیاری:۰۳۱۴۵۳۳۶۱۰۰

نام رئیس شورای اسلامی روستا:آقای محمد رضا ذاکری