1

دفاتر بخشداری

انجام امور مربوط به سیاسی وانتظامی بخش همکاری با نیروی انتظامی و بسیج واخذ گزارشات به موقع جهت جلوگیری از پیامدهای نامطلوب،تشکیل کمیته های فرعی حوزه سیاسی و اجتماعی (پیشگیری و مبارزه با سرقت ،مبارزه با مواد مخدر،حوزه کشاورزی،آب ،دام و طیور )

امور مربوط به شوراهای اسلامی،دهیاری ها ،کمیته تطبیق،بهداشت و درمان،پیگیری حسن جریان امور اداری در کمیته های بخشداری

انجام کلیه امور ارجاعی از طرف بخشدار

تشکیل شورای اجتماعی با مسئولین ادارات و ارتباط با مسئولین ادارات جهت پیگیری در خواستهای ارباب رجوع

 

کارشناس مربوطه: آقای علی اصغر فرج زاده                           تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه:۴۵۴۲۲۸۷۷

 

تشکیل جلسات تنظیم بازار و ارزاق عمومی

انجام هماهنگی با دستگاههای فرا دستی و زیر مجموعه جهت اخذ گزارشات و ارسال به موقع آن

انجام مکاتبات با ادارات و دستگاههای اجرایی در کلیه سطوح

فراهم نمودن مقدمات برگزاری انتخابات سراسری (ریاست جمهوری،شوراهای اسلامی شهر و روستا،مجلس شورای اسلامی ،خبرگان) در بخش

 

کارشناس مربوطه:                                                       تلفن ارتباط با کارشناس مربوطه:۴۵۴۲۲۸۷۷