روستاهای بخش مرکزی

نام دهیار: آقای مهدی غراب

تلفن دهیاری:۰۳۱۴۵۷۷۰۱۰۰

کد پستی دهیاری:۸۳۳۵۱۳۶۴۴۳

وسعت:۹۵ هکتار

فاصله تا مرکز شهرستان:۱۵ کیلومتر

نام رئیس شورای اسلامی روستا:آقای بهروز خسروی

نام دهیار:آقای سید ایمان ترابیان فرد

تلفن دهیاری:۰۳۱۴۵۶۴۲۶۸۸

کدپستی دهیاری:۸۳۳۱۶۱۵۳۹۵

وسعت:۹۰/۷ هکتار

فاصله تا مرکز شهرستان:۲۵ کیلومتر

نام رئیس شورای اسلامی روستا:آقای مصطفی عظیمینام دهیار:خانم ماهرخ السادات هاشمی

تلفن دهیاری:۰۳۱۴۵۷۷۲۴۹۲

کد پستی دهیاری:۸۳۳۶۱۳۵۹۴۱

وسعت:۷۲/۶ هکتار

فاصله تا مرکز شهرستان:۹۵ کیلومتر

نام رئیس شورای اسلامی روستا:آقای احمد رحیم پورنام دهیار:آقای ایرج فخاری

تلفن دهیاری:۰۳۱۴۵۷۷۵۳۷۰

کدپستی دهیاری:۸۳۳۶۱۱۴۱۳۴

وسعت:۶۲ هکتار

فاصله تا مرکز شهرستان:۷۰ کیلومتر

نام رئیس شورای اسلامی روستا:آقای عباس قاضینام دهیار:خانم مرضیه اوسیوند

تلفن دهیاری:۰۹۹۴۴۰۳۳۶۷۲

کدپستی دهیاری:۸۳۳۳۱۹۹۵۵۹

وسعت:۲۰ هکتار

فاصله تا مرکز شهرستان:۴۸ کیلومتر

نام رئیس شورای اسلامی روستا:آقای قربانعلی امینینام دهیار:آقای امین مورددوان

تلفن دهیاری:

کدپستی دهیاری:۸۳۳۶۱۴۴۷۳۱

وسعت:۱۴ هکتار

فاصله تا مرکز شهرستان:۶۸ کیلومتر

نام رئیس شورای اسلامی روستا:آقای بهروز صادقینام دهیار:آقای امین مورددوان

تلفن دهیاری:

نام رئیس شورای اسلامی روستا:آقای حسن عزیزپور

کد پستی دهیاری :

وسعت:۱۷ هکتار

فاصله تا مرکز شهرستان:۶۵ کیلومتر